۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

بیانیه ی چشم انداز مرکز  ( Vision Statement )

برآنیم تا با تلفیق پژوهش در امر آموزش محل تعامل نخبگان و اندیشمندان علم مدیریت و رهبری آموزش بوده و بعنوان رهبر و مرجع تولید و نشر دانش و مهارت های لازم  در کشور ایفای نقش نماییم.

 

بیانیه رسالت مرکز  ( Mission Statement )

 تولید، ترجمان، انتقال و انتشار دانش مدیریت و رهبری در آموزش علوم پزشکی و ارائه شواهد متقن علمی برای مدیران و سیاستگذاران آموزش علوم پزشکی کشور

 
استراتژی های کلی  (Overall Strategies )

 1. شناسایی، جذب و بهره گیری از ظرفیتهای علمی و عملی کلیه ی اساتید ، پژوهشگران و صاحبنظران علم مدیریت و رهبری آموزش در پیاده سازی برنامه های مرکز
 2. برقراری ارتباط اثر بخش با کلیه ی موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی فعال در زمینه ی مدیریت آموزش در سطح ملی و بین المللی به منظور استفاده از ظرفیت ها و فرصت های علمی آنان
 3. تدوین و پیاده سازی برنامه های آموزشی و توانمند سازی مدیران مبتنی بر اقتضائات و نیازهای موجود و روند های آتی
 4. تمرکز بر پژوهشهای کاربردی مساله محور و مبتنی بر نیاز های سیستم مدیریت آموزش با هدف ارائه راه کارهای عملی در بهبود و توسعه سیستم آموزش
 5. ارائه الگو ها و مدلهای مداخله در سیستم های آموزشی به منظور توسعه و حل چالشها و مشکلات موجود
 6. ایجاد زیر ساختها و بستر های نظام مند اطلاعاتی و دانشی برای گردآوری، مدیریت و به اشتراک گذاری دانش مدیریت و رهبری آموزش
 7. ایجاد سازو کارها و بستر های نظام مند برای طرح و تعامل نظرات و دیدگاه های اندیشمندان و صاحبنظران علم مدیریت اموزش

   ارزش ها

 • حفظ و ارتقا شان انسان به عنوان مظهر علمی و  قدرت  الهی
 • احترام به مبانی تحقیقات بر پایه باروهای عمیق انسانی، اسلامی و بومی
 • اولویت دادن به حقوق مردم و جامعه و ترجیح آن  بر هر تحقیقی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با حقوق جامعه در تضاد باشد.
 • بسط و توسعه دانش بشری به دور از تعصبهای کورکورانه گروهی و موسسه ای
 • جهت گیری فعالیت ها به سمت رفع نیازهای  کشور و منطقه
 • کار تیمی و توانمندسازی اعضای  مرکز در جهت  دستیابی به اهداف
 • حفظ محرمانه بودن اطلاعات و اخلاق پژوهشی
 • تسهیل ارتباط با سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط در کشور و نیز  تصمیم گیرندگان و سیاستگذاران
 • سرعت و دقت در انجام وظایف و شفافیت عملکرد