۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

آدرس: کرمان، ابتدای محور هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، ساختمان آموزش(شماره 8)، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

تلفن: 03431326098

ایمیل: mlme@kmu.ac.ir