۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت


افیلیشن مرکز تحقیقات مدیریت و رهبری آموزش علوم پزشکی:

 

مرکز تحقیقات مدیریت و رهبری آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

 

Management and Leadership in Medical Education Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran