۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

تفاهم ­نامه همکاری معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

مقدمه

بسته­های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سال 1394 از سوی معاونت آموزشی وزارت متبوع به کلیه دانشگاه ها و دانشکده­های علوم پزشکی ابلاغ گردید و معاونت آموزشی دانشگاه ها را با مجموعه گسترده­ای از فعالیت­های نوآورانه و توسعه آموزشی مواجه کرد. این طرح با هدف ایجاد و هدایت تحول در حوزه های راهبردی آموزش علوم پزشکی و مشتمل بر بسته های زیر طراحی و پیاده­سازی شد:

 • بسته آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی
 • بسته حرکت به سوی دانشگاههای نسل سوم
 • بسته اعتباربخشی موسسات و بیمارستانهای آموزشی
 • بسته آمایش سرزمینی، مآموریتگرایی، تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها
 • بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
 • بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریتگرای برنامه های آموزش عالی سلامت
 • بسته اعتلای اخلاق حرفه ای
 • بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
 • بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
 • بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های علوم پزشکی
 • بسته توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزش علوم پزشکی
 • برنامه پایش بسته های تحولی

تحقق این تحولات آموزشی نیازمند اقدامات متعددی در سطح دانشگاه اعم از دانشکده­ها و بیمارستان های آموزشی است که از جمله مهم­ترین آنها می توان به جهت­دهی به فعالیت­های مطالعاتی و تحقیقاتی در راستای این بسته ها و ماموریت های ویژه و در قالب پروپوزال­های به خوبی تنظیم شده و دارای حمایت مالی، اشاره کرد.

به منظور زمینه سازی برای پیاده سازی برنامه های اقدام ذیل بسته های تحول و نوآوری آموزش و با همکاری تنگاتنگ معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، زمینه لازم برای حمایت فنی و مالی از پروپوزال­های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی فراهم گشته است. در راستای تحقق موارد پیشگفت، "تفاهم­نامه همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان" که تبیین­کننده ساز و کار این امر می­باشد، منعقد می گردد.

ماده ۱- موضوع

حمایت از پروپوزال های طرح های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در دانشکده ها و بیمارستان­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

ماده ۲- مدت توافقنامه

مدت تفاهم نامه از زمان امضا برای 3 سال تعیین می‌شود و با توافق طرفین قابل فسخ بوده و یا تمدید می‌باشد.

 

ماده ۳ تعهدات معاونت آموزشی دانشگاه

معاونت آموزشی تعهد می نماید به موارد زیر اقدام کند:

الف-  به منظور حمایت از طرح های  مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی تا سقف مشخص که هر ساله براساس سیاست های کلان  معاونت آموزشی دانشگاه و وزارت متبوع تعیین می شود، از پروپوزال های مربوطه حمایت مالی کند.

  تبصره ۱:  حمایت مالی از محل اعتبار در نظر گرفته شده از طرح های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی دانشگاه که با پروپوزال داوری شده، به تصویب مرکز تحقیقات مدیریت و رهبری آموزش علوم پزشکی -مستقر در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه- رسیده است، صورت می گیرد؛ لذا امکان هزینه‌کرد از محل این اعتبارات در هزینه‌های جاری دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی دانشگاه وجود ندارد.

تبصره ۲: حمایت مالی از محل بودجه ذکر شده و روند مندرج در این تفاهم نامه صرفاً برای طرح‌های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در دانشکده ها و بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه صورت می گیرد و حمایت مالی از پژوهش­های آموزشی کماکان و منحصرا" از مسیر معمول داوری طرح های پژوهشی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه خواهد بود.

ب- چارچوب نظارت بر عملکرد  مجریان طرح های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی را تدوین و پیاده سازی کند.

ج- ساختار و فرایند مورد نیاز برای دریافت، داوری و تصمیم‌گیری در مورد پروپوزال های ارائه شده توسط  اعضای هیئت علمی دانشگاه،  از جمله افتراق پروپوزال های پژوهش در آموزش از پروپوزال­های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و آموزش علوم پزشکی، ارزیابی اخلاقی و کارشناسی هزینه های پروپوزال ها از نظر رعایت اصول اخلاقی و رعایت حداکثر هزینه-اثربخشی توسط مجریان طرح ها را تعیین و تصویب کند.

 د- فرایند داوری پروپوزال های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی را توسط شورای پژوهشی مرکز  تحقیقات مدیریت و رهبری آموزش علوم پزشکی مستقر در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و از مسیر سامانه پژوهان، انجام دهد.

ر- برای توانمندسازی  اعضای هیات علمی در خصوص ارائه، اجرا و داوری پروپوزالهای مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی اقدام کند؛ از جمله برگزاری دوره های آموزشی و راه اندازی سرویس مشاوره به مجریان طرح های فوق الذکر توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، اشاره نمود.

 

 

ماده ۴ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تعهد می نماید نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف- یک حساب مشخص جاری را برای انتقال هزینه های پروپوزال های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی به امور مالی معاونت آموزشی دانشگاه معرفی نماید.

تبصره 1- مبالغی که به این حساب واریز می شوند صرفا" برای تامین هزینه های طرح‌های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در دانشکده ها و بیمارستانهای آموزشی تابعه دانشگاه مصرف خواهند شد و حمایت مالی از پژوهش های آموزشی کماکان و منحصرا" از مسیر معمول داوری طرح های پژوهشی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه خواهد بود.

ب- جریان کار طرح های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی را بدون طی روند مجددا" داوری و یا انطباق هزینه های طرح با آئین نامه های جاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، تسهیل نماید.

ج- فرایند عقد قرارداد با مجریان و پرداخت هزینه های طرح های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی را تدوین و اجرای آن را تضمین نماید.

د- طرح های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی را در محاسبه سقف طرح هایی که همزمان عضو هیات علمی می تواند مجری آنها باشد، در نظر نگیرد.

 

 

 

ماده ۵- روش اجرا

 عضو هیئت علمی مجری طرحی که به تأیید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  رسیده، موظف است پروپوزال های مصوب  را برای انجام امور مربوط به عقد قرارداد در سامانه  پژوهان وارد نماید. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پس از ثبت پروپوزال در پژوهان (بدون طی روند مجدد داوری در معاونت تحقیقات) نسبت به انجام امور اداری مربوط به عقد قرارداد اقدام می نماید. قرارداد با  عضو هیئت علمی مجری طرح منعقد می‌شود و هیئت علمی مسئولیت انجام طرح و ارائه گزارش اجرای آن برای طی روند ختم قرارداد و دریافت هزینه های مربوطه را بر عهده دارد.

 

ماده ۶:  حقوق معنوی

 رعایت حقوق معنوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در کلیه انتشارات و محصولات ناشی از  طرح های مرتبط با پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی الزامی است. 

تبصره 1- به این منظور لازم است در بخش تقدیر و تشکر مقالات یا محصولات حاصله در قالب این تفاهم نامه، حمایت مالی معاونت آموزشی دانشگاه در راستای پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی و ماموریت های ویژه واگذار شده به کلان منطقه آمایشی 8، قید شود.

"این محصول در راستای پیاده سازی بسته ........(نام بسته)..........  از مجموعه بسته های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در کلان منطقه 8 آمایشی کشور طراحی و تدوین شده است. "

و اگر مرتبط با ماموریت های ویژه باشد:

"این محصول در راستای تحقق ماموریت ویژه ........(نام ماموریت)..........  و با حمایت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در کلان منطقه 8 آمایشی کشور طراحی و تدوین شده است. امید است موجب توسعه دانش.........(نام ماموریت).......در سطح ملی و منطقه ایی گردد."

تبصره 2- همچنین مجری موظف است در کلیه انتشارات و محصولات ناشی از  طرح های فوق الذکر، ارتباط سازمانی خود را به صورت زیر درج نماید:

"مرکز تحقیقات مدیریت و رهبری آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران"

“Medical Education Leadership and Management Research Center, Kerman University Of Medical Sciences, Kerman, Iran”

 

ماده 7- حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف، طرفین با مذاکره برای حل و فصل اختلاف اقدام خواهند نمود. در صورت عدم توافق، نظر ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی کرمان فصل الخطاب می باشد و برای طرفین لازم الاجرا است.

 

این تفاهم نامه در 4 نسخه و در 7 ماده در تاریخ 25/3/1398 به امضای طرفین رسیده و پس از تائید رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان لازم الاجرا است.

 

دکتر عباس پرداختی                                                       دکتر رضا ملک پور افشار

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان          معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

ضمن تائید مفاد تفاهم نامه، امید است در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) ارواحنا فداه و همفکری و همکاری متقابل، نتایج ارزشمندی حاصل گردد و رضایت خداوند متعال را در پی داشته باشد.

 

دکتر حمیدرضا رشیدی نژاد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان