۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

لیست اولویت های پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

1. برنامه ريزي درسی علوم پزشکي

 • بررسی نيازهاي آموزشي پزشکي (در رشته هاي وابسته) با رويکرد جامعه نگر.
 • مطالعات تطبيقی مرتبط با آموزش های جامعه نگر و پاسخگو
 • بررسی کمبودها و چالش ها در آموزش علوم پايه و باليني پزشکي و رشته هاي وابسته
 • بررسي برنامه هاي آموزشي دانشجويان رشته های علوم پزشکی با رويکرد جامعه نگر
 • تأثير برنامه آموزشي غیر حضوری دانشجويان بر KAP دانشجويان
 • بررسی وضعيت موجود آموزش باليني در رشته هاي علوم پزشکي
 • بررسی نقش های کلیدی مرکز توسعه در ارتقاء آموزش پزشکي
 • بررسي چالش ها در ايجاد ارتباط بين دانشجویان و اعضای هیأت علمی با فعاليتهاي مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 • درک دستياران و دانشجويان از محيط آموزشي و يادگيري باليني
 • نیاز سنجی اثر بخشي طرح آموزش مهارت هاي دانشگاهي براي دانشجويان تحصیلات تکمیلی جديدالورود
 • بررسي تطابق نياز و محتواي برنامه های آموزشي از دیدگاههای متفاوت.

 

2. روشهاي تدريس

سنجش رضايتمندي و آگاهی دانشجويان و اساتيد از روشهاي تدريس در آموزش های غیر حضوری و مقايسه آن

جایگاه روش های نوین آموزش بالینی در میان اعضای هیأت علمی

معیارهای تدریس اثر بخش ز دیدگاه دانشجویان رشته های علوم پزشکی

 

3. روشهاي ارزشيابي آموزشي

بررسی علل و عوامل کارامدی/ناکارآمدی  سیستم ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی توسط دانشجو

تدوین مدل و اجرای ارزيابي کارگاههای آموزشی واحد توانمند سازی اعضای هیأت علمی

بررسي دلايل عدم همخواني نمرات علوم پايه دانشجويان با نمره اخذ شده در دروس ارايه شده در دوران تحصيل

ارزشيابي دروني گروه هاي آموزشي

اثرات ارزشيابي مدرسين توسط دانشجو، بر ارتباط استاد دانشجو

بررسي چالش هاي ارزشيابي کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی

بررسي هزينه اثر بخشي روشهاي ارزشيابي دانشجو

ارزيابي روشهاي نوين آموزش از راه دور باليني مجازي و مقايسه آنها

ارزيابي روشهاي تدريس موجود و تعيين نقش آن در پيشرفت تحصيلي و آزمون های آتی سطح بالا.

بررسي چالشهاي موجود در ارزيابي فعاليتهاي آموزشي اساتيد در مقايسه با ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي

 4. مدیریت آموزشی

دیدگاه اعضای هیأت علمی در خصوص دانشجویان نسل هزاره

آسیب شناسی فاصله میان دانشجویان علوم پزشکی نسل هزاره با اعضای هیأت علمی

بررسی نگرش دانشجویان علوم پزشکی نسل هزاره در خصوص ویژگی های یک سیستم آموزشی مطلوب

بررسی روندهای آینده آموزش دستیار تخصصی ( یک یا چند رشته تخصصی)