۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ ارديبهشت
رایگان
دکتر سمیه نوری حکمت
کد کارگاه: 85
تاریخ شروع:۱۳۹۹ يکشنبه ۲۰ مهر
تاریخ پایان:۱۳۹۹ يکشنبه ۲۰ مهر
شهر محل برگزاری: كرمان
آدرس: https://sr.kmu.ac.ir/ch/ifsh
زمان برگزاری: یکشنبه ساعت 21
فایلهای پیش نیاز: نگاه آینده نگر به آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی- مهر 99.pdf